top of page

Pravila i zaštita privatnosti

Sukladno zakonu o obradi osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka, kao i sukladno zakonu o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru komunikacija, „Odabrale mame“, mora upravljati, u sigurnim uvjetima i isključivo u točno određene svrhe, osobnim podacima koje nam dostavite o sebi, članu svoje obitelji ili nekoj drugoj osobi. Svrha prikupljanja podataka isključivo je statističke prirode.

Podatke ( email adresa) koje nam dostavljate koriste se samo za dostavu anketa i statističku analizu. Ako nam ne dostavite takve podatke, nećete primati nikakva buduća istraživanja. Podaci koje nam dostavite koristit će operater i bit će priopćeni isključivo klijentima koji su naručili internetsko istraživanje (a da se pritom ne identificira sudionika istraživanja – klijent ima pravo samo na statističke rezultate).

Imate pravo pristupiti i mijenjati svoje informacije, pravo da ne ovisite o individualnoj odluci te pravo obratiti se svojim lokalnim vlastima. Nadalje, imate pravo odbiti obradu svojih osobnih podataka te možete zatražiti njihovo brisanje. Kako biste ostvarili navedena prava, možete poslati e-poštu na: info@selektiva.hr

U slučaju da su Vaši podaci netočni, molimo Vas da nas što prije kontaktirate na gore navedenu email adresu.

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

​(Tekst značajan za EGP)

POGLAVLJE III. Prava ispitanika

Odjeljak 2. Informacije i pristup osobnim podacima

Članak 13. Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika

1.Ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pruža sve sljedeće informacije:

(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;

(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;

(c) svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;

(d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f), legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;

(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima; i

(f) ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosâ iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

2.Osim informacija iz stavka 1., voditelj obrade u trenutku kada se osobni podaci prikupljaju pruža ispitaniku sljedeće dodatne informacije potrebne kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada:

(a) razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;

(b) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;

(c) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a), postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

(d) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;

(e) informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;

(f) postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.​

3.Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz stavka 2.

4.Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se ako i u onoj mjeri u kojoj ispitanik već raspolaže informacijama.

Članak 14. Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika

1.Ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije:

(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, ako je primjenjivo;

(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;

(c) svrhe obrade kojoj su namijenjeni osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;

(d) kategorije osobnih podataka o kojima je riječ;

(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prema potrebi;

(f) ako je primjenjivo, namjeru voditelja obrade da osobne podatke prenese primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosâ iz članka 46. ili 47., ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje;

2.Osim informacija iz stavka 1. voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade s obzirom na ispitanika:

(a) razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;

(b) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f), legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;

(c) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika i prava na ulaganje prigovora na obradu te prava na prenosivost podataka;

(d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a), postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

(e) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;

(f) izvor osobnih podataka i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora;

(g) postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

3.Voditelj obrade pruža informacije iz stavaka 1. i 2.:

(a) unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od jednog mjeseca, uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka;

(b) ako se osobni podaci trebaju upotrebljavati za komunikaciju s ispitanikom, najkasnije u trenutku prve komunikacije ostvarene s tim ispitanikom; ili

(c) ako je predviđeno otkrivanje podataka drugom primatelju, najkasnije u trenutku kada su osobni podaci prvi put otkriveni.

4.Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci dobiveni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz stavka 2.

5.Stavci od 1. do 4. ne primjenjuju se ako i u mjeri u kojoj:

(a) ispitanik već posjeduje informacije;

(b) pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore; posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, podložno uvjetima i zaštitnim mjerama iz članka 89. stavka 1. ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka 1. ovog članka može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade. U takvim slučajevima voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanikâ, među ostalim stavljanjem informacija na raspolaganje javnosti;

(c) dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom je propisano pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa ispitanika; ili

(d) ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koju uređuje pravo Unije ili pravo države članice, uključujući obvezu čuvanja tajne koja se navodi u statutu.


Članak 15. Pravo ispitanika na pristup

1.Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

(a) svrsi obrade;

(b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

(c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

(d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;

(e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

(f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

(h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

2.Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. koje se odnose na prijenos.

3.Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

4.Pravo na dobivanje kopije iz stavka 3. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Odjeljak 3. Ispravak i brisanje

Članak 16. Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Članak 17. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

1.Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

(c) ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2.;

d) osobni podaci nezakonito su obrađeni;

(e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;

(f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

2.Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu sa stavkom 1. obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

3.Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

(a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

(b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3.;

(d) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

(e) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Članak 18. Pravo na ograničenje obrade

1.Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

(a) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

(b) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

(c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

(d) ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

2.Ako je obrada ograničena stavkom 1., takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

3.Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade na temelju stavka 1. voditelj obrade izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Članak 19. Obveza izvješćivanja u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade

Voditelj obrade priopćuje svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade provedeno u skladu s člankom 16., člankom 17. stavkom 1. i člankom 18. svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Voditelj obrade obavješćuje ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži.

Članak 20. Pravo na prenosivost podataka

1.Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:

(a) obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b); i

(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

2.Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

3.Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje članak 17. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

4.Pravo iz stavka 1. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Odjeljak 4. Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Članak 21. Pravo na prigovor

1.Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

2.Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

3.Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

4.Najkasnije u trenutku prve komunikacije s ispitanikom, ispitaniku se izričito mora skrenuti pozornost na pravo iz stavaka 1. i 2. te se to mora učiniti na jasan način i odvojeno od bilo koje druge informacije.

5.U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ ispitanik može ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.

6.Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju članka 89. stavka 1., ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.

Članak 22. Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

1.Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

2.Stavak 1. ne primjenjuje se ako je odluka:

(a) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka;

(b) dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika; ili

(c) temeljena na izričitoj privoli ispitanika.


3.U slučajevima iz stavka 2. točaka (a) i (c) voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.

4.Odluke iz stavka 2. ne smiju se temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka iz članka 9. stavka 1., osim ako se primjenjuje članak 9. stavak 2. točka (a) ili (g) te ako su uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika.


Prijava na panel

Svaka mama se može prijaviti na „Odabrale mame“. Ipak, pridržavamo pravo uskratiti pristup panelu određenim osobama, a da pritom nismo dužni pružiti odgovarajuće objašnjenje. Prijavom u zajednicu “Odabrale mame”, osoba koja se prijavljuje svjesna je i informirana da je jedini uvjet za sudjelovanje u anketama da je mama.

Osoblje „Odabrale mame“ se ni pod kojim uvjetima ne smije prijaviti u zajednicu.

Ova stranica koristi kolačiće i digitalni otisak. Prihvaćajući ulazak u zajednicu „Odabrale mame“, suglasni ste s korištenjem kolačića i digitalnog otiska.

Registracija i osobni podaci

U svrhu statističke analize koju „Odabrale mame“ dostavlja svojim klijentima, potrebne su nam određene informacije o našim članovima, no one ne uključuju povjerljive informacije kao što su Vaši prihodi, broj članova obitelji, OIB itd. Pružanje takvih informacija nije uvjet za sudjelovanje u anketama „Odabrale mame“.

Povlačenje s panela

Članovi mogu izraziti svoju želju da napuste zajednicu „Odabrale mame“ koju vodi tvrtka Selektiva d.o.o., što znači da će od nas prestati primati buduće pozive za istraživanja. Kratko nakon što članovi izraze svoju želju da napuste panel, njihove će informacije biti izbrisane iz baze podataka „Odabrale mame“.

U slučaju da ispitanica ne ispuni upitnik tijekom više od 12 mjeseci, proglasit će se neaktivnom. „Odabrale mame“ pridržava pravo izbrisati neaktivne članove iz svoje baze podataka.

Način na koji zajednica djeluje

Svi sudionici zajednice „Odabrale mame“ suglasni su da im „Odabrale mame“ šalje e-poštu s poveznicama na upitnike. Članovi nisu dužni odgovarati na upitnike. Upitnike bi trebalo ispuniti samo jednom. Osoba ne može imati više od jednog računa. „Odabrale mame“ ima pravo deaktivirati račune koji krše ovo pravilo. Članovi mogu postaviti svoja pitanja putem e-pošte na info@selektiva.hr .

„Odabrale mame“ poduzela je mjere kako bi osigurala sigurnost podataka. Ipak, u slučaju da se u e-pošti poslanoj ispitanicama pojave bilo kakvi virusi, ispitanice moraju prihvatiti činjenicu da se „Odabrale mame“ neće smatrati odgovornom za posljedice koje bi takvi slučajevi mogli izazvati te stoga nije moguće potraživati odštetu.

„Odabrale mame“ ne može jamčiti bilo minimalan odnosno maksimalan broj upitnika godišnje.

Kada je potreban broj ispitanika – sa statističkog stanovišta – ispunio upitnik, „Odabrale mame“ ima pravo zaključiti ispitivanje te odbiti buduće odgovore.


Registracija odgovora na istraživanje

Osim informacijama o ispitaniku, „Odabrale mame“ će također prikupiti i čuvati ostale vrste podataka vezane uz ispitanice, pri čemu će svi takvi podaci biti izvedeni iz vlastitih odgovora ispitanika. Takvi podaci mogu se odnositi na potpuno privatna stajališta ispitanika, npr. njihova politička opredjeljenja.

Članovi su suglasni da „Odabrale mame“ registrira odgovore koje su naveli u istraživanjima, pri čemu takvi odgovori sadrže podatke o potpuno privatnim stajalištima ispitanika – u pogledu kasnijeg korištenja registriranih podataka u svrhu izrade statističkih analiza.

Svaki član ima pravo zatražiti informacije o osobnim podacima registriranim pri „Odabrale mame“. Štoviše, svaki član koji ustanovi da je osobni podatak zabunom unesen u bazu podataka ima pravo zatražiti da se to ispravi.

Prosljeđivanje registriranih informacija

Svi članovi će biti suglasni da „Odabrale mame“ proslijedi registrirane informacije o članu i o istraživanju drugoj kompaniji za istraživanje tržišta. Ipak, dotična kompanija za istraživanje tržišta vodit će računa o uvjetu da se podaci mogu koristiti isključivo u statističke svrhe te neće prosljeđivati ili dalje otkrivati podatke kao što su ispitanikovo ime, poštanska adresa ili druge osobne podatke koji bi mogli poslužiti za otkrivanje identiteta određenog ispitanika.

Uvjeti sudjelovanja

„Odabrale mame“ pridržava pravo promijeniti važeće uvjete sudjelovanja na odabralemame.com.

Svi članovi će biti obaviješteni o bilo kakvoj promjeni uvjeta u što kraćem roku.
Ispunjavanje anketa

Ispitanice koje ispunjavaju ankete „Odabrale mame“ suglasne su s činjenicom da to rade na dobrovoljnoj bazi te da ne učekuju nikakvu materijalnu korist.

POVJERLJIVOST

Informacije prikupljene prilikom istraživanja su povjerljive. Svrha naših marketinških studija je prikupiti informacije o mišljenju skupina, a ne o pojedinaca. Osobna evidencija neće se na bilo koji način objaviti u javnosti. „Odabrale mame“ može povremeno proslijediti prikupljene informacije trećoj kompaniji za istraživanje tržišta koja ima slične svrhe istraživanja te koja će se pridržavati istih pravila povjerljivosti koja su ovdje navedena.

Dobrovoljno sudjelovanje

Sudjelovanje u istraživanju je uvijek u potpunosti dobrovoljno. Postati članom naše zajednice Vaša je isključiva odluka. Slobodni ste povući svoje sudjelovanje u bilo kojem trenutku, zatražiti brisanje svojih podataka te prekinuti suradnju. Imate pravo, u bilo kojoj fazi intervjua ili nakon intervjua, zatražiti da se Vaš intervju ili samo neki njegovi dijelovi izbrišu.

Postajući članom „Odabrale mame“ panela, suglasni ste primati e-poštu koja Vas poziva na sudjelovanje u našim ispitivanjima.

Zašto tražimo Vaše osobne informacije

Kako biste postali članom panela, od Vas se traži valjana osobna email adresa. Tražimo Vas Vašu adresu e-pošte kako bismo Vam mogli slati pozive za sudjelovanje u našim istraživanja putem e-pošte. Ostali podaci koje prikupljamo – poput Vašeg imena, adrese, spola i datuma rođenja – imaju svrhu provjeriti odgovarate li uvjete za naše različite projekte istraživanja tržišta.

Obaviješten sam da imam pravo suprotstaviti se obradi mojih osobnih podataka koje me se tiču i zatražiti brisanje podataka. Za ostvarivanje ovih prava mogu se uputiti s online zahtjevom na e-mail adresu info@selektiva.hr s tekstom ODBIJAM OBRADU PODATAKA.

Povlačenje iz zajednice

Ako odlučite završiti suradnju s „Odabrale mame“ zajednicom, možete poslati e-poštu na: info@selektiva.hr sa naslovom “ODJAVA”.

Molimo Vas da nam omogućite nekoliko dana kako bi se podaci u cijelosti izbrisali iz naših evidencija.

Sigurnost podataka

„Odabrale mame“ poduzima temeljite mjere kako bi se pobrinuli da svi podaci koje pružite budu sigurni. Podaci se pohranjuju u našu bazu podataka u šifriranom obliku. Samo ovlašteno osoblje ima pristup takvim podacima. Pristup svim podacima ograničen je na jednog člana osoblja „Odabrale mame“

Izjava o pravnom ograničenju odgovornosti

Možemo otkriti osobne podatke kada to zatraži zakon ili u dobroj vjeri kada je takva radnja potrebna kako bi se pridržavalo zakonskih propisa odnosno u slučaju parnice vezane uz našu internetsku stranicu.

bottom of page