top of page

Opći uvjeti poslovanja

Selektiva d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, Baranovićeva 12, Zagreb 10 000 ( u daljnjem tekstu Organizator)objavljuje izmjenjene Opće uvjetieposlovanja (31-12-2022)

 

1) Ugovorni predmet

Sudionik ankete aktivnim sudjelovanjem u anketama Organizatora može zaraditi bonus bodove. Sudionik ankete može odlučiti da li će i koliko često sudjelovati u  anketama/ispitivanjima. Za svako sudjelovanje sudionik će dobiti kompenzaciju za uloženi trud. Eventualne poreze ili davanja, koja nastanu kompenzacijom za uloženi trud, sudionik ankete mora samostalno podmiriti.

2) Osnove ugovora i valjanost Općih uvjeta poslovanja

Svaki sudionik ankete svojom registracijom prihvaća postojeće Opće uvjete poslovanja.

Isključivo ti Opći uvjeti poslovanja i internetske stranice, na koje se unutar njih upućuje, predstavljaju sadržaj ugovora između sudionika ankete i Organizatora . Prilikom korištenja uvijek vrijedi aktualna verzija Općih uvjeta poslovanja Organizatora i objavljena je na web stranici www.odabrale-mame.com . Registrirani sudionici dobivaju obavijest o promjeni Općih uvjeta poslovanja putem e-maila.

Izmjena Općih uvjeta poslovanja smatra se prihvaćenom, ukoliko sudionik ankete izričito ne podnese prigovor pismeno ili putem e-maila. O tome će  sudionik prilikom objave biti eksplicitno obaviješten. Prigovor mora kod Organizatora  uslijediti u roku 14 dana nakon objave promjena. U protivnom se nove odredbe smatraju prihvaćenima. Prispijeće prigovora bit će potvrđeno od strane Organizatora , nakon čega će uslijediti raskid ugovora od strane Organizatora .

3) Uvjeti sudjelovanja i razlozi isključivanja

Sudjelovanje u anketama Organizatora   podliježe ispunjenju slijedećih uvjeta:

  • Sudjelovanje je moguće isključivo pod uvjetom da su prihvaćeni Opći uvjeti poslovanja.

  • Pravo sudjelovanja imaju isključivo fizičke osobe koje Organizator  ne koristi u poslovne svrhe.

  • Isključivo osoba koja je navršila osamnaest godina

  • Sudjelovanje je trenutačno moguće samo za osobe s urednim prebivalištem u Bosni i Hercegovini,  Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.

 

Tijekom registracije sudionik je obvezan unijeti ispravne tražene podatke, a Organizator ima pravo provjeriti identitet putem preslika osobne iskaznice. Navedeni podaci nužno su potrebni za izvršenje platnih transakcija. Svakom sudioniku ankete  dozvoljena je samo jedna registracija u panel Organizatora. Sudionik ankete nema pravo prenijeti svoj individualni račun trećim osobama. Organizator  pridržava pravo odbiti sudionike ankete čak i nakon zaključene registracije.

 

 

4) Odabir anketirajućih sudionika

Ako za određenu anketu kriterije odabira ispunjavaju više od potrebnog broja osoba, njihov odabir će uslijediti slučajno. Broj sakupljenih bodova prilikom odabira ne igra ulogu. Pravo sudjelovanja u anketama u određenom vremenu ne postoji. Organizator  pridržava pravo, bez navođenja razloga, pojedinim ili svim sudionicima omogućiti korištenje usluga Organizatora. Korištenje može biti ograničeno vremenom ili opsegom. Svaki sudionik koji dobije pozivni link na anketu ima pravo samo jednom ispuniti anketu. Višestruko ispunjavanje iste ankete ne donosi višestruke bodove. Ovo pravilo je u skladu s željom da anketa bude dostupna većem broju ispitanika.

 

5) Kompenzacija za sudjelovanje u anketama

Organizator honorira  sudjelovanje u anketama bonus bodovima. Broj bodova po projektu utvrđuje Organizator  i ovisi o vrsti i dužini ispitivanja kao i postotak ispunjenosti ispitne ankete, a visina iznosa mjerodavna je za sve sudjelujuće sudionike. Pravo na isplatu mimo unovčenja bonus bodova je isključeno. Ne postoji pravna osnova.

Važeća vrsta kompenzacije dostavlja se sudioniku pri predanom zahtjevu za kompenzaciju. Pravo na isplatu imaju samo kompletno popunjene ankete i koje  Organizator  može iskoristiti. Za sudjelovanje u anketi, Organizator može izvršiti isplatu tek kad zaprimi odgovarajuće podatke sudionika.

Organizator  sudjelovanje u anketama uvijek honorira u skladu s aktualnom isplatnom shemom. Isplata za sudjelovanje vrši se u skladu s navedenim oblikom u pozivnici odnosno na temelju pregleda kompenzacije u sustavu Organizatora .

Organizator  pridržava pravo adaptirati visinu kompenzacije.

Bodovi se mogu sakupljati isključivo sudjelovanjem u anketama ili ostalim vrstama ispitivanja od strane Organizatora .

Bonus bodovi vrijede 2 godine od knjiženja na račun sudionika.

 

 

 

6) Isplata

Isplata kredita sudionika ankete može se izvršiti isključivo putem potrošačkih bonova partnera Organizatora. Kredit ostaje netaknut, sve dok ga sudionik ne iskoristi. Najmanji mogući broj bodova po razmjenskoj transakciji iznosi 750 bodova (= 10€ ).

Zahtjev za isplatu kredita Organizatoru se dostavlja putem e pošte: stanje-racuna@selektiva.hr . Organizator  se obvezuje da sudionike ispitivanja neće isključivati iz anketa na osnovi njihovog stanja na računu, niti će zbog toga određene osobe tretirati povlašteno.

Slanje računa sudionika ili izvadaka računa nije predviđeno. 

Aktualno stanje kredita može se u svakom trenutku provjeriti registracijom na web stranici www.odabrale-mame.com i otvaranjem korisničkog profila. Svi upiti o računu korisnik može uputiti kroz mrežni komunikator a Organizator je obvezan odgovoriti u roku 48 sati. Organizator ne preuzima jamstvo za točnost podataka.

Prigovore protiv isplaćenih iznosa ili još neisplaćenih iznosa sudionik je dužan podnijeti pismeno na email prigovor@selektiva.hr

7) Vlastiti navodi

Ukoliko sudionik svjesno manipulira rezultate nekog projekta, npr. upisivanjem krivih podataka prilikom registracije ili sudjelovanja u anketi/ispitivanju, zatim višestrukom prijavom s različitim email adresama, Organizator  pridržava pravo isključiti sudionika ispitivanja. Šteta nastala ponašanjem sudionika ide na teret dotad sakupljenih bonus bodova. Organizator  izričito pridržava pravo na dokazivanje posljedične štete.

Svaki registrirani sudionik smije posjedovati samo jedan račun putem jedne email adrese. Sudionik je prema Organizatoru odgovoran za korištenje servisa.

8) Prosljeđivanje informacija

Sudionik se obvezuje da informacije, koje stekne anketama ili ispitivanjem, neće ni pohranjivati, a niti će trećim osobama omogućiti pristup tim informacijama.

9) Ažuriranje i promjena osobnih podataka

U slučaju promjene svojih osobnih podataka, sudionik ankete je samostalno dužan promijeniti relevantne podatke u svom profilu na našoj web stranici. Ukoliko ne uslijedi poruka o promjeni, dopisi/dobici i bankovne doznake se smatraju dostavljenima/izvršenima, ukoliko su dopisi/dobici poslani na zadnju adresu, koju je sudionik ankete pohranio na svom profilu, odnosno na pohranjeni žiro račun. Neovisno o tome svi sudionici anketa jednom godišnje se putem e-maila pozivaju da ažuriraju svoje registracijske podatke.

10) Zaštita podataka

Vaše podatke čuvamo kao strogo povjerljive i uvijek ocjenjujemo anonimno. Prilikom anketiranja za naše klijente oni dobivaju samo rezultate ankete, ali nikada vaše osobne podatke. Klijenti stranice Selektiva  zainteresirani su samo za akumulirane podatke.

Prikupljanje, obrada i upotreba podataka strogo su u skladu s odredbama europske Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Selektiva  obrađuje i upotrebljava samo prikupljene podatke u mjeri potrebnoj za provođenje istraživanja tržišta i koliko je zakonom dopušteno.

Vaše sudjelovanje u našem istraživanju tržišta i javnog mnijenja potpuno je dobrovoljno i može se prekinuti u bilo koje vrijeme bez navođenja razloga. Registriranjem na panelu za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Selektiva.org  pristajete na upotrebu svojih podataka u skladu s opsegom definiranim u našoj Izjavi o zaštiti podataka. Osobni podatci upotrebljavaju se u dobroj namjeri samo na zakonski način, a naša Izjava o zaštiti podataka (https://www.odabrale-mame.com) sastavni je dio ovih Općih uvjeta poslovanja i možete ju pročitati i preuzeti na navedenoj web adresi.

U slučaju pravnog spora, podatci se čuvaju do pravomoćne odluke. Isključeni su podatci koji su i dalje potrebni zbog pritužbi sudionika ili zbog zakonskih obveza. Ako su ovi razlozi izostavljeni, podatci će se izbrisati.

 

 

11) Trajanje ugovora i raskid

U svakom trenutku se možete odjaviti od korištenja usluga Organizatora . To za sudionika nema nikakvih negativnih posljedica. Sudionik koji se odjavljuje svojim sakupljenim bodovima može u roku sljedećih 14 dana nakon izvršene prijave slobodno raspolagati. U skladu s načelom pravednosti, Organizator  može, u slučaju obrazloženog razloga za sumnju na povredu ovih Općih uvjeta poslovanja, odmah  i bez navođenja razloga prekinuti  korištenja usluga. S dotad sakupljenim kreditom može se slobodno raspolagati u roku sljedećih 14 dana (poštujući odstupne propise u ovim Uvjetima sudjelovanja), pod uvjetom da nije zabilježena povreda Općih uvjeta poslovanja. Otkazi se moraju uručiti pismeno putem e-maila prigovor@selektiva.hr .

 

12) Sporovi

Moguće sporove iz ovog ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće ugovara se nadležnost suda stvarne i mjesne nadležnosti u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 01.01.2023.

bottom of page